The page you are requesting is not available
in your selected language

Please select a different language

Liên hệ

Liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ riêng về tất cả các câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bạn.

Chọn danh mục sản phẩm của bạn và tùy chọn liên hệ

Liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Philips
1800.599.988 (Số điện thoại miễn phí)
Từ Thứ hai đến Thứ sáu: 08:30 – 17:30